KTM S.A. - dystrybucja wyrobów stalowych

Strategia podatkowa

 

Kostrzyn nad Odrą, 30 listopada 2022r.

 

 

Informacja o realizowanej strategii podatkowej KTM S.A.
w roku podatkowym 1 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

zgodnie z art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ

1.   Informacje o stosowanych przez KTM S.A. procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie.

W KTM S.A. wdrożono procedury i procesy adekwatne dla profilu, skali i stopnia złożoności prowadzonej działalności. Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, obowiązujące w KTM S.A. procedury dotyczą przede wszystkim działalności operacyjnej.

Obszary objęte w KTM S.A. dedykowanymi procedurami i procesami obejmują przede wszystkim zagadnienia związane z prawidłowym, rzetelnym i terminowym rozliczaniem zobowiązań podatkowych.

W KTM S.A. stosowana jest również m.in. procedura weryfikacji kontrahentów, zasady obiegu dokumentów, zasada dotycząca stosowania mechanizmu podzielonej płatności w odniesieniu do wszystkich dokonywanych płatności za otrzymane faktury oraz zasady dokonywania płatności na rachunki bankowe z tzw. białej listy podatników VAT.

 

2.   Informacje o stosowanych przez KTM S.A. dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

W 2021 roku KTM S.A. nie stosowało jakichkolwiek dobrowolnych form współpracy
z organami Krajowej Administracji Skarbowej.

 

3.   Informacje o realizacji przez KTM S.A.  obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, z podziałem na podatki, których dotyczą.

KTM S.A. realizuje w Polsce obowiązki podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz podatku od nieruchomości, a także realizuje obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, płatnika ZUS.

W 2021 roku KTM S.A. złożyło wymagane prawem deklaracje i informacje podatkowe oraz zapłaciło wymagane podatki w terminie.

KTM S.A. nie przekazywało w 2021 roku do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z uwagi na brak powstania takiego obowiązku.

 

4.   Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego KTM S.A., w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej.

W 2021 roku KTM S.A. nie dokonywało z podmiotami powiązanymi transakcji, których wartość przekraczałaby 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego KTM S.A.

 

5.   Informacje o planowanych lub podejmowanych przez KTM S.A.  działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych

W 2021 roku KTM S.A. nie podejmowało ani nie planował działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych KTM S.A. lub podmiotów powiązanych z KTM S.A.

 

6.   Informacje o złożonych przez KTM S.A.  wnioskach o wydanie:

– ogólnej interpretacji podatkowej:

W 2021 roku KTM S.A. nie składało żadnego wniosku o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

– indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego:

W 2021 roku KTM S.A. nie składało żadnego wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego.

– wiążącej informacji stawkowej:

W 2021 roku KTM S.A.  nie składało żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.

– wiążącej informacji akcyzowej:

W 2021 roku KTM S.A. nie składało żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej.

 

7.   Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych KTM S.A. na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w odpowiednich aktach wykonawczych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W 2021 roku KTM S.A. nie dokonywało rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.

 

X Nie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.