KTM S.A. - dystrybucja wyrobów stalowych

Warunki sprzedaży

 

I. Postanowienia ogólne.

Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży (OWU) obowiązują przy Umowach Sprzedaży, dostawach, usługach oraz płatnościach.

Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Umów Sprzedaży określenia oznaczają:

1.  Sprzedający – KTM S.A. z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą ;

2.  Kupujący – podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży (kontrahent), odbierający dostawę, usługobiorca.

3.  Towar – wyroby sprzedawane przez KTM S.A. ;

4.  Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę w związku z zawartą umową sprzedaży.

Niniejsze Warunki Umów Sprzedaży są jedynym uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów i świadczenia usług. Postanowienia inne bądź sprzeczne z niniejszymi OWU nieobowiązują chyba że strony pisemnie – pod rygorem nieważności – postanowiły inaczej.

Jakiekolwiek standardowe warunki przedstawione przez Kupującego oraz jakiekolwiek broszury, katalogi, instrukcje obsługi i ulotki Sprzedającego lub korespondencja pomiędzy Kupującym i Sprzedającym nie będą miały żadnego skutku prawnego.

Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub świadczenia usług wyłącza stosowanie niniejszych Ogólnych Warunków Umów Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

Kupujący może scedować swoje roszczenia przeciwko Sprzedającemu na osoby trzecie tylko za pisemną wcześniejszą zgodą Sprzedającego.

W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Warunków Umów Sprzedaży okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałyby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji stron.

II. Oferty oraz potwierdzenie przyjęcia zlecenia. Zawieranie Umowy sprzedaży

Jakakolwiek oferta złożona przez Sprzedającego nie jest wiążąca i jest jedynie zaproszeniem dla Kupującego do złożenia oferty zakupu.

Każde zamówienie Kupującego złożone Sprzedającemu zgodnie z ofertą lub w inny sposób nie będzie wiążące dla Sprzedającego.

Umowa wchodzi w życie z chwilą pisemnej akceptacji zamówienia przez Sprzedającego ("Potwierdzenie Zamówienia"). Zamówienie musi być złożone przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego lub działające na podstawie udzielonego im przez Kupującego pełnomocnictwa

Jakiekolwiek uwagi dotyczące Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedającego powinny zostać złożone bezzwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia od daty Potwierdzenia Zamówienia.

Dla ważności zawarcia umowy sprzedaży lub jej zmiany wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w tym zakresie, powinny być doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.

III. Cena i warunki płatności

Cena podana w ofercie Sprzedającego obowiązuje w terminie w niej wskazanym.

Ceny określone w umowach są cenami netto bez podatku od towaru i usług (VAT) loco magazyn Sprzedającego lub podanego miejsca wysyłki. Ceny obejmują koszt załadunku towaru w magazynie Sprzedającego. Ceny nie obejmują kosztów transportu oraz wyładunku chyba że uzgodniono inaczej.

W przypadku, gdy po zawarciu umowy wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publiczno-prawnych, czy też znaczącej zmiany kosztów transportu, Sprzedający ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towarów w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu czynników cenotwórczych.

Jeżeli cena będzie podana w walucie innej niż PLN, przyjmuje się, że cena została ustalona w PLN przeliczając ją na złote według średniego kursu sprzedaży danej waluty w NBP z dnia poprzedzającego faktyczne wydanie towaru lub z dnia, w którym upływa termin wydania towaru uzgodniony przez strony.

Sprzedający zastrzega, że przy sprzedaży towarów wg tzw. przelicznika wagi teoretycznej, przy której ciężar towaru ustalany jest według jego objętości, wagę towaru określa się na podstawie wag teoretycznych określonych w odpowiednich normach.

Kupujący zobowiązuje się do zapłaty należności z tytułu sprzedaży towaru oraz świadczenia usług w terminie wskazanym w fakturze VAT. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. Po upływie terminu płatności Sprzedający jest upoważniony do naliczenia odsetek za opóźnioną zapłatę w wysokości aktualnie obowiązującej.

Jeżeli Kupujący nie będzie wywiązywał się z obowiązków płatniczych zgodnie z umową lub zaprzestanie ich dokonywania, a także, gdy istnieją inne okoliczności podważające wiarygodność kredytową Kupującego, Sprzedający ma prawo do zażądania natychmiastowej spłaty pozostałego długu choćby jeszcze nie był wymagalny. Sprzedający ma prawo wstrzymać się z kolejnymi dostawami oraz anulować zamówienia pozostające do realizacji.

IV. Wydanie, dostawa i odbiór towaru, jego właściwości.

Potwierdzone przez nas terminy dostaw nie są wiążące, chyba, że wyraźnie zostaną one określone w potwierdzeniu zamówienia jako wiążące.

Zobowiązania Sprzedającego dotyczące dostaw obowiązują z zastrzeżeniem otrzymania przez Sprzedającego kompletnej, terminowej oraz prawidłowej dostawy od jego dostawców.

Terminowe wywiązanie się ze zobowiązań umownych przez Kupującego jest warunkiem dotrzymania terminów dostaw. Termin dostawy rozpoczyna się po wyjaśnieniu wszystkich szczegółów dotyczących wykonania zlecenia oraz wpłynięciu wszystkich wymaganych do wykonania zlecenia dokumentów oraz po wykonaniu przez Kupującego należących do niego zadań w szczególności po wpłynięciu uzgodnionej zaliczki.

Termin dostawy uważa się za dotrzymany, gdy towar opuścił magazyn Sprzedającego lub podane miejsce wysyłki w uzgodnionym terminie albo, gdy informacja o gotowości do wysyłki została przekazana Kupującemu a towar nie z winy Sprzedającego nie może zostać wysłany w terminie.

Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedającego. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości.

Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedającego na Kupującego z chwilą załadowania towaru w magazynie Sprzedającego na samochód Kupującego bądź spedytora, przewoźnika lub innej osobie świadczącej usługę transportową.

Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, zgodności ze specyfikacją techniczną określoną w umowie oraz ewentualnych widocznych wad.

Przyjęte w handlu odstępstwa a także przyjęte w branży dostawy większej lub mniejszej ilości są dopuszczalne i nie stanowią o uchybieniach. Wadą nie jest również, o ile nie uzgodniono inaczej, rdzewienie nalotowe.

Po zbadaniu towarów podpisany zostanie dokument jego wydania (dokument WZ), który oznacza potwierdzenie zgodności parametrów wydanego towaru ze specyfikacją techniczną określoną w umowie i braku wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru w chwili jego odbioru. Kupujący nie może się zwolnić z obowiązku, o którym mowa powyżej, i od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Jeżeli Kupujący przetworzy towar w jakikolwiek sposób, Sprzedający zostaje zwolniony z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar oznaczony jako „materiały pozagatunkowe”. Kupujący bierze na siebie ryzyko z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego u Sprzedającego towaru.

Wszelkie informacje dotyczące przeznaczenia i zastosowania oferowanego przez Sprzedającego towaru są udzielane na zasadzie grzecznościowej i nie stanowią podstawy roszczeń z tytułu przeznaczenia i zastosowania konkretnego towaru.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi w przypadku, gdy:

1.  Kupujący przetworzył towar.

2.  Wady towaru powstały w trakcie transportu z magazynu Sprzedającego do miejsca odbioru towaru przez Kupującego.

3.  Wady towaru powstały w trakcie jego rozładunku.

4.  Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedającego.

Sprzedający zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towaru, gdy są one spowodowane nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym zakresie również odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi.

Złożenie reklamacji, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty za wydany mu towar.

W przypadku zwłoki w odbiorze towaru przez Kupującego Sprzedający ma prawo odszkodowania.

V. Wykonanie umowy sprzedaży. Odpowiedzialność.

Jeżeli Kupujący opóźnia się z płatnością jakiejkolwiek należności w terminie, Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez wyznaczania dodatkowego terminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

Ocena sytuacji finansowej Kupującego podlega w całości ocenie Sprzedającego.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:

1.  opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru Sprzedającemu przez dostawcę towaru,

2.  opóźnienie spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez Sprzedającego, z tytułu opóźnienia płatności.

Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez ponoszenia przez niego odpowiedzialności w przypadku, gdy przyczyny odstąpienia od umowy sprzedaży są niezależne od Sprzedającego, a dotyczą jego dostawcy.

VI. Postanowienia końcowe.

W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach mają zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego.

X Nie pokazuj tego powiadomienia Niniejsza strona używa plików Cookies i innych technologii. Korzystając dalej z serwisu, wyrażasz zgodę na politykę Prywatności i plików Cookies.